Huolehditaan metsästä

Jokamiehenoikeudet

Nykysuomalaiselle metsä on paikka, jonne voi mennä vapaasti rentoutumaan ja kokemaan elämyksiä. Kansainvälisesti katsoen tämänkaltainen mahdollisuus vapasti metsissä liikkumiseen on melko harvinaista herkkua.

Suomessa metsissä vapaan liikkumisen mahdollistaa jokamiehenoikeudet. Jokamiehenoikeuksien kivijalka on suomalainen luonnossa liikkumisen ja sen antimien hyödyntämisen pitkäaikainen perinne.

Suomalaisessa metsässä voi siis kuka tahansa liikkua vapaasti, vaikka ei itse metsää omistaisi. Myös metsänantimista voi nauttia vapaasti eli kerätä sieniä, marjoja, kalastaa rannoilta ja leiriytyä mieleiseensä paikkaan. Maanomistaja ei voi tätä vapautta rajoittaa.

Vaikka jokamiehenoikeudet antavat jo nimensä mukaisesti luonnossa liikkujalle paljon vapauksia ja oikeuksia on syytä muistaa, että niihin kuuluvat myös vastuut ja velvollisuudet.

Lähde: MT Metsä 28.3.2019 Aura Pilkama

Jo useat lait kieltävät mm. roskaamisen ja muunlaisen häiritsevän käytöksen luontoa ja maanomistajaa kohtaan.
  • Roskaaminen: jätelaki
  • Lintujen häirintä, rauhoitettujen kasvien vahingoittaminen: luonnonsuojelulaki
  • Moottorikelkalla ajo: maastotielaki
  • Puiden vahingoittaminen, sammalen ja jäkälän keruu: rikoslaki
  • Avotulen sytyttäminen ilman maanomistajan lupaa: palo- ja pelastuslaki
  • Kalastuksen muuten kuin pilkkimällä tai onkimalla: kalastuslaki

 

Huolehditaan metsästä
Suomalaisia metsävaroja käytetään kestävästi, jotta myös tuleville sukupolville turvataan metsien aikaansaamat hyödyt.
  • Hakkuut ovat pitkään olleet Suomessa pienemmät kuin kasvu, mistä johtuen metsien puumäärä ja hiilivarasto ovat kasvaneet kauan.
  • Hakkuista huolimatta kestävän metsätalouden piirissä olevien puiden kokonaismäärä ja -biomassa on suuri ja vieläpä kasvava.

Lähde: forest.fi

Suomen metsävarat

Suomi on suhteellisesti mitaten kaikkein metsäisin maa Euroopassa. Suomen maapinta-alasta yli 75 prosenttia peittää metsät. Varsinaiseen puuntuotantoon soveltuvaa metsää löytyy 20,3 miljoonaa hehtaaria ja kitumaata 2,5 miljoonaa hehtaaria.

Kasvua Suomen metsissä tapahtuu vuosittain noin 103,5 miljoonaa kuutiometriä. Puuston vuotuinen kokonaispoistuma vuonna 2021 oli noin 92 miljoonaa kuutiometriä.

Läntisen Euroopan maiden tavoin Suomen metsiä omistavat pääosin yksityiset henkilöt ja perheet. Etelä- ja Keski-Suomessa yksityiset henkilöt omistavat noin 3/4 metsistä ja Pohjois- ja Itä-Suomessa sijaitsevat pääosin valtion metsät.

Suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä löytyy Suomesta 2,9 miljoonaa hehtaaria, eli kaiken kaikkiaan 12,6 prosenttia koko metsäpinta-alasta. 2,4 miljoonaa hehtaaria eli 10,6 prosenttia löytyy puolestaan täysin hakkuiden ulkopuolelle suojeltuja metsiä.

Lähde: Maa- ja Metsätalousministeriö